Договір публічної оферти

ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі – «Оферта») Фізичної особи-підприємця Гапчука Максима Михайловича (надалі – «Виконавець»), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі – «Договір») на викладених у даній Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає Замовником за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Акцепт Оферти Замовником, виконаний відповідно до п. 5 Оферти, створює Договір на умовах Оферти.

1.3. Замовником не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

1.4. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за посиланням: __________________ та діє до моменту завершення Виконавцем надання Послуги або відкликання Оферти Виконавцем.

1.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та описання тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.4. цього Договору адресою, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. WEB-сайт — в комп’ютерній мережі об’єднані під однією адресою (доменним ім’ям або IP- адресою) сукупність електронних документів (файлів) приватної особи або організації.

2.2. Мережа Інтернет – глобальна комп’ютерна мережа що об’єднує комп’ютерні мережі та інформаційні ресурси, котрі належать різним юридичним і фізичним особам, та яка забезпечує передачу і прийом інформації між різними комп’ютерами та комп’ютерними мережами.

2.3. Тариф – це відображення грошового вираження ціни послуг Виконавця, об’єму Послуг та строку їх надання, наявного за посиланням: _____________________.

2.4. Електронне листування Сторін – це надсилання будь-якою із Сторін іншій Стороні у передбачених Договором випадках електронних повідомлень та/або документів (файлів) в електронному вигляді, що відбувається через визначені адреси електронної пошти (e-mail) Сторін. Електронна пошта Виконавця зазначена у Розділі 11 цього Договору. Електронна пошта Замовника – e-mail, що залишає Замовник у якості своїх контактних даних на WEB-сайті Замовника.

3. ПРЕДМЕТДОГОВОРУ

3.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги, визначені нижче в підпункті 3.1.1 цього Договору (надалі разом – «Послуги»), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Виконавцю надані Послуги. Послуги за цим Договором включають в себе:

3.1.1. Надання Виконавцем інформаційно-консультаційних послуг у сфері програмування, а саме – налаштування Google Tag Manager,  на умовах та в строках, визначених у відповідному Тарифі. Ціна Послуги доступу визначається відповідно до Тарифу.

3.1.2. Крім надання Послуг, передбачених підпунктом 3.1.1. цього Договору, на підставі окремих домовленостей Сторін, Виконавець може надавати Замовнику додаткові Послуги (надалі – «Додаткові послуги»).

Умови надання Додаткових Послуг визначаються Сторонами шляхом переговорів або обміну електронним листуванням між ними за умови досягнення згоди по всім істотним умовам таких Додаткових послуг (вид послуги, строк виконання, оціночна вартість послуги). Додаткові послуги надаються без укладання відповідного Додатку до Договору, якщо Сторонами не буде визначено інше шляхом переговорів.

3.2.  Місцем надання Послуг, визначених в п. 3.1 цього Договору є територія України, якщо інше не буде визначено Сторонами.

3.3.  Звітним періодом для надання Послуг за цим Договором є період часу, що визначений у відповідному Тарифі. Перший день звітного періоду починає обчислюватися з дня отримання Виконавцем від Замовника оплати ціни послуг Виконавця за відповідним Тарифом.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Ціна Послуг Виконавця за цим Договором визначається з урахуванням обраного Замовником Тарифу, відповідно до підпункту 3.1.1 пункту 3.1. цього Договору.

4.2. Надання Послуг, відповідно до умов цього Договору, здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової̈) попередньої оплати.

4.3. Послуга надається Виконавцем Замовнику впродовж строку, визначеного відповідним Тарифом, якщо інше не погоджено Сторонами.

4.4. Додаткові послуги надаються Виконавцем Замовнику впродовж строків, визначених Сторонами в порядку, передбаченому підпунктом 3.1.2. цього Договору.

4.5. По завершенню надання Послуг за цим Договором, Сторони оформлюють акт наданих послуг (надалі – Акт) наступним чином:

за фактично надані Послуги Виконавець надсилає Замовнику Акт у двох примірниках не пізніше:
– 15-го (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за останнім місяцем надання послуг, у разі складання Актів в паперовому вигляді;

7-го (сьомого) числа місяця, наступного за останнім місяцем надання послуг, у разі складання Актів, шляхом використання електронного документообігу в порядку, передбаченому розділом 10 цього Договору.

4.6. Замовник зобов’язаний підписати Акт та передати його Виконавцю протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати його отримання від Виконавця, або в цей же строк надати мотивовані заперечення. Якщо у вказаний строк Акт не підписаний Замовником та\або не переданий Виконавцю, та щодо нього не надійшли мотивовані заперечення, Послуги вважаються надані належним чином та прийняті Замовником, а стан взаємних розрахунків Сторін вважається підтвердженим та погодженим Замовником. В цьому випадку не підписаний Замовником Акт породжує такі ж права і обов’язки для Сторін, як і підписаний та є підставою для оплати, якщо така оплата не була здійснена.

4.7. Додаткові послуги можуть надаватись Виконавцем Замовнику на умовах попередньої оплати або часткової післяплати за погодженням Сторін.

5. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Замовник проводить акцепт Оферти та укладає цей Договір шляхом попередньої оплати Послуг Виконавця, відповідно до п. 4.2 Договору.

5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, вказаний в розділі 11 цього Договору. Днем оплати є день зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності з дати акцепту Оферти Замовником та діє:
а) до моменту, визначеному пунктом 1.4. Договору, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов’язань по Договору, або

б) до моменту дострокового розірвання Договору.

6.2. В разі належного виконання умов цього Договору Замовник має переважне право на продовження отримання Послуги згідно умов відповідного Тарифу. В такому разі, при здійсненні ним попередньої оплати Послуги за відповідним Тарифом, надання такої Послуги продовжується на відповідний період та на умовах, викладених в чинній на момент такої оплати редакції Оферти та Тарифі.

7. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір може бути достроково розірваний:

7.1.1. За згодою Сторін у будь-який час;

7.1.2. За ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

7.1.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору.

7.1.4. В інших випадках, передбачених цією Офертою (Договором).

7.2. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Виконавця або Замовника, крім випадків порушення Замовником зобов’язань відповідно цього Договору, Виконавець повертає Замовнику залишок ціни оплачених, але не наданих Послуг.

8. ГАРАНТІЇ

8.1. Виконавець гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.

8.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:

8.2.1. Замовник надав достовірні дані в якості контактних даних на WEB-сайті Замовника та при оформленні платіжних документів на оплату Послуг;

8.2.2. Замовник укладає цей Договір добровільно, при цьому Замовник:

а) повністю ознайомився з умовами Оферти,

б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

в) повністю розуміє терміни та поняття, що використовуються в цьому Договорі та погоджується з його умовами.

8.2.3. Замовник володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору;

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

9.2. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за:

а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим);

б) достовірність відомостей, зазначених Замовником даних на WEB-сайті Замовника та достовірність гарантій і запевнень Замовника, що містяться в пункті 8 Оферти.

9.3. Беручи до уваги положення пункту 8 Оферти, Замовник зобов’язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Виконавцю у зв’язку з претензіями та позовами.

9.4. Відповідальність Виконавця за цим Договором перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням Виконавцем Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Замовника в межах оплаченої ним ціни Послуг.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

10.2. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, врегульовуються шляхом переговорів між Сторонами. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір передається на розгляд господарського суду м. Києва.

10.3. Укладаючи цей Договір, Сторони також погодили можливість використання кваліфікованого електронного підпису (надалі – КЕП) або електронного цифрового підпису (надалі – ЕЦП) в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого КЕП або ЕЦП в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України. При цьому, Сторони погодили, що в випадку використання КЕП або ЕЦП, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

10.4. В межах виконання цього Договору Сторони погодили, що всі документи передаються між Сторонами в електронному вигляді за допомогою сервісу електронного документообігу «Вчасно» (надалі — Сервіс документообігу). При цьому, слова «надати», «передати», «вручити», які зустрічаються в тексті цього Договору, передбачають, що такий документ буде переданий/наданий/вручений через Сервіс документообігу або надісланий поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення або вручений особисто. Використання Замовником Сервісу документообігу під час передачі документів, якими обмінюються Сторони для належного виконання умов цього Договору, оплачує Замовник.

За необхідності, Сторони можуть погодити використання іншого Сервісу документообороту.

11. РЕКВІЗИТИ

Фізична особа-підприємець Гапчук Максим Михайлович

ІПН 3407308434

п/р UA473802690000026003056236260

в АТ КБ «Приватбанк», м. Київ МФО 305299

Тел. +38(099) 317-41-46

E-mail: testweb.maks@gmail.com

Адреса реєстрації фізичної особи-підприємця (в т.ч. для кореспонденції): Україна, 13361, Житомирська обл., Бердичівський район, с. Велика П’ятигірка, вул. Маркушівська , буд. 10